Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti EKO - CONTAINER SERVICE, s.r.o., IČ: 259 34 937, se sídlem Kampelíkova 767/2a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 15635 pro prodej zboží.

 

čl. I. Úvodní ustanovení

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvního vztahu mezi prodávajícím EKO - CONTAINER SERVICE, s.r.o., IČ:  25934937, se sídlem Kampelíkova 767/2a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 15635 (dále i jen „prodávající“), a kupujícím (zákazník nebo spotřebitel).

 

Vznik, průběh a zánik veškerých smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, v otázkách obchodními podmínkami neupravenými platným a účinným právním řádem České republiky a v této souvislosti zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění, je-li kupující spotřebitelem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se neřídí obchodními zvyklostmi, jelikož se jejich užití těmito obchodními podmínkami vylučuje ve smyslu § 588 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu je převažující česká verze.

 

čl. II. Objednávky

Prodávající přijímá objednávky poštou, e-mailem, telefonicky nebo vystavené kupujícím přímo v prodejním oddělení, a to při osobním odběru. Kupující je povinen uvést ve své závazné objednávce správné údaje, a to zejména:

 

  • kupující, který je spotřebitel uvede osobní identifikační údaje (jméno a příjmení)
  • kupující, který je podnikatel nebo právnická osoba uvede obchodní firmu, IČ, sídlo nebo místo podnikání
  • přesnou adresu místa dodání objednaného zboží a požadovaný termín dodání
  • jméno a kontaktní údaje (tel. číslo a e-mail) pracovníka, který objednávku provedl, a jméno a kontaktní údaje (tel. číslo a e-mail) pracovníka odpovědného za vykládku zboží v místě dodání
  • název a označení produktu dle platného ceníku
  • požadované množství
  • přepravní dispozice
  • požadovaný způsob zaplacení kupní ceny

 

Objednání zboží je kupujícímu potvrzeno zasláním formuláře s názvem Potvrzení Vaší objednávky č., který slouží pro kontrolu správnosti a úplnosti objednávky. Kupující je povinen překontrolovat správnost údajů v zaslaném formuláři. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí je kupující povinen kontaktovat pracovníky obchodního oddělení a to neprodleně po zjištění nesrovnalostí. Potvrzení objednávky není výzvou k úhradě zboží.

 

čl. III. Ceny a doprava

Odběratelské ceny jsou určeny obchodním ceníkem prodávajícího platným ke dni učinění nabídky kupujícím či prodávajícím, nestanoví-li zvláštní nabídka prodávajícího adresovaná kupujícímu cenu odlišnou. Prodávající si vyhrazuje právo na dodatečné změny ceníku a/nebo zvláštní nabídky a/nebo smlouvy, případně určení speciálních cenových kategorií, a kupující uvedené právo prodávajícího učiněním objednávky či přijetím nabídky akceptuje, ledaže je kupujícím spotřebitel. Případnou změnu ceny prodávající kupujícímu sdělí formou písemných nebo emailových zpráv v podobě dodatků k ceníku, aktualizace nabídky nebo aktualizace smlouvy, byla-li již uzavřena.

 

Ceny jsou uvedeny s/bez DPH. Akční ceny platí do vyprodání skladových zásob. Cena za dopravu je stanovena platným obchodním ceníkem prodávajícího.

 

čl. IV. Dodací podmínky

Zboží je ve sjednaném termínu expedováno dohodnutým způsobem, zákazník může zboží vyzvednout osobně v provozovně společnosti EKO - CONTAINER SERVICE, s.r.o. po domluvě s prodávajícím, kterému je kupující povinen svůj záměr oznámit v předstihu alespoň jednoho celého pracovního dne.

 

 

čl. V. Platební podmínky, výhrada vlastnického práva, záruka a reklamace

Pokud není sjednána platba předem či při převzetí zboží, pak dobu splatnosti faktury určí příslušný obchodní zástupce prodávajícího. Prodloužení doby splatnosti musí být sjednáno předem a to pouze písemnou formou.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, nebo které jsou vhodné pro účely obvyklého užití zboží,

b) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 

Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

Případná reklamace z titulu poškození zboží dopravou neopravňuje příjemce k zadržení platby nebo prodloužení doby splatnosti.

 

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím a přepravním listu a nechat potvrdit dopravcem.

 

O způsobu řešení oprávněné reklamace rozhodne prodávající dle platných právních předpisů, a to opravou vadného zboží, jeho výměnou, vrácením kupní ceny nebo poskytnutím slevy.

 

Záruční doba je 12 měsíců. Záruční list je plně nahrazen účetním dokladem (fakturou) vystaveným prodávajícím.

 

Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení věci způsobené jejím užíváním, dále na vady zapříčiněné neodbornou montáží, zanedbáním doporučené údržby a používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze.

 

Množstevní a individuální slevy prodávající poskytuje jen na základě dohody s odpovědným obchodním zástupcem prodávajícího.

 

čl. VI. Zvláštní ustanovení o reklamaci pro spotřebitele

Uplatňovat práva z odpovědnosti za vady dle tohoto článku přísluší pouze kupujícímu, který je zároveň spotřebitelem. Tento článek se nevztahuje na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež jednala při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Poškození zboží způsobené při dodání zboží pomocí třetí osoby nepředstavuje vadné plnění smlouvy a nelze jej ve smyslu tohoto článku u prodávajícího reklamovat. V takovém případě uplatní kupující své právo z přepravní smlouvy u přepravce.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li předmětem koupě již použité spotřební zboží, smluvní strany si ujednaly, že se doby pro uplatnění práv z vadného plnění zkracují na polovinu zákonné doby v souladu s ust. § 2168 občanského zákoníku.

 

Předchozí odstavec se nepoužije:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí spotřebitelem, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

Nebudou-li vady zboží reklamovány u prodávajícího v záruční době, pak práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou.

 

Kontaktním místem pro uplatnění vad je provozovna prodávajícího na adrese Za Drahou 189, 517 21 Týniště nad Orlicí a dále e-mailová adresa zaměstnance prodávajícího, který danou smlouvu za prodávajícího uzavřel. Spotřebitel může reklamované zboží přinést osobně každý všední den v době od 9:00 do 15:00. Při reklamaci zboží je spotřebitel povinen přiložit kopii dokladu o koupi a dále je povinen srozumitelně popsat vady zboží a případně uvést, jak by měla být reklamace vyřízena.

 

Nároky spotřebitele při uplatňování vad vyplývají z platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  v platném znění, a to zejména následovně:

 

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, kdy  prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil. Prodávající dále nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka rovněž nevztahuje. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené běžným používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není důvodem k reklamaci.

 

Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adrese ecs@ecs-obaly.cz

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně reklamace spotřebitel může kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle +420 495 535 707 (každý všední den v době od 9:00 do 15:00), případně e-mailem ecs@ecs-obaly.cz

 

 

čl. VII. Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě

Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku má pouze osoba v postavení spotřebitele. Tento článek  se zejména nevztahuje na případy, kdy kupující je právnická osoba nebo jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Využije-li spotřebitel práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení dle předešlého odstavce za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje, přičemž oznámení musí být adresováno do provozovny prodávajícího na adrese Za Drahou 189, 517 21 Týniště nad Orlicí. V odstoupení musí být specifikována smlouva, od které spotřebitel odstupuje, údaj o odstoupení, jméno a adresa spotřebitele a dále číslo účtu, na který si spotebitel přeje vrátit peníze, je-li odstoupení oprávněné. Pro rychlejší komunikaci se doporučuje uvést i telefon nebo e-mailová adresa spotřebitele.

Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a dále kopii dokladu o koupi. Vrácené zboží nesmí být zasláno na dobírku. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), nepoškozené a bez známek opotřebení. V opačném případě je prodávající oprávněn si odečíst výši škody, která mu poškozením zboží vznikla, přičemž tato škoda se může rovnat i kupní ceně zboží. Spotřebitel je zejména povinen dbát na to, aby se zboží nepoškodilo při přepravě, tedy opatřit zboží vhodným obalem.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto článku zejména v následujících případech:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Byl-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží, včetně nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Peníze vrátí prodávající spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží odeslal. Spotřebitel dále odpovídá prodávajícímu zejména za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je vhodné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 

čl. VIII. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

Ochrana soukromí spotřebitele je upravena v Informaci o zpracování osobních údajů.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

V Hradci Králové dne 1. dubna 2022.